FAQs

Số lượng tối thiểu để nạp?

Ngày đăng: 15/08/2017, 11:55

Một số loại tiền có số lượng nạp tối thiều, số tiền này được ghi và hiển thị tại trang nạp trên mỗi loại tiền.

Nếu bạn gửi thấp hơn số lượng quy định do nhầm lẫn, thì bạn có thể gửi nhiều lần cho đến khi đạt mức tối thiều, bạn có thể xem lại các trạng thái gửi này tại mỗi tài khoản gửi tại Bitxmen.

Vui lòng lưu ý mức phí cho mõi lần gửi tùy thuộc vào mỗi loại tiền khác nhau. Và mức phí này sẽ thay đổi tại mọi thời điểm nhất định.