FAQs

Quên mật khẩu?

Ngày đăng: 02/01/2018, 14:51

Bước 1: Từ giao diện đăng nhập Click “Bạn quên mật khẩu đăng nhập

Bước 2Nhập email và và check và xác nhận bên phải và Click Gửi mật khẩu để lấy lại mật khẩu

Bước 3 : Click vào link để đổi lại mật khẩu mới

Bước 4: Nhập vào mật khẩu mới
Thông báo thành công