FAQs

Tôi đã được yêu cầu gửi tài liệu ID qua email, có đúng không?

Ngày đăng: 15/08/2017, 13:30
Không có trường hợp nào, Bitxmen yêu cầu bạn gửi tài liệu ID thông qua một vé hỗ trợ hoặc email.
Vì sự an toàn của bạn, đừng bao giờ đính kèm các tài liệu nhạy cảm vào một tấm vé hỗ trợ hoặc gửi chúng qua email.
 
Trang tiểu sử của bạn đã được thiết kế đặc biệt để tải lên an toàn thông tin nhạy cảm. Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, tài liệu được tải lên qua trang tiểu sử của bạn được gửi qua SSL, được mã hóa khi nhận, lưu trữ ngoại tuyến và chỉ có thể truy cập được bởi các nhân viên có thẩm quyền.
 
Nếu bạn nhận được một email yêu cầu từ Bitxmen yêu cầu bạn gửi tài liệu qua email hoặc một vé hỗ trợ, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi bằng cách tạo một vé hỗ trợ loại 'Trách Nhiệm / Vi Phạm' hoặc gửi email tới [email protected]