FAQs

Các quy tắc và ngoại lệ tiền điện tử cá nhân

Ngày đăng: 15/08/2017, 13:27
Tiền gửi
Nhấp vào tùy chọn 'Tiền gửi' mở rộng hàng nơi có địa chỉ đầu vào tiền gửi có sẵn. Trước khi thực hiện một khoản tiền gửi, vui lòng đọc các quy tắc và ngoại lệ cho ví tiền điện tử cụ thể được hiển thị trong khu vực hàng mở rộng. 
Rút tiền
Nhấp vào tuỳ chọn 'Rút' sẽ mở rộng hàng mà bạn có thể nhập địa chỉ người nhận. Trước khi rút tiền, hãy đọc các quy tắc và ngoại lệ cho ví tiền điện tử  cụ thể được hiển thị trong khu vực hàng mở rộng.