FAQs

Sự rút lui của tôi đang chờ phê duyệt

Ngày đăng: 15/08/2017, 13:24
Trạng thái phê duyệt đang chờ đợi là một biện pháp bảo mật để cho phép một đại lý bảo mật xem xét và chấp thuận giao dịch theo cách thủ công, điều này là cần thiết trong một số trường hợp tùy thuộc vào độ an toàn của tài khoản của bạn.
 
Việc thu hồi của bạn sẽ được thông qua trong vòng 24 giờ, thường là nhanh hơn nhưng một số trường hợp sẽ yêu cầu liên lạc với nhóm tuân thủ, trong trường hợp đó nhân viên tuân thủ sẽ giải quyết bất kỳ vấn đề nào với bạn thông qua vé hỗ trợ.
 
Trong trường hợp việc rút tiền của bạn đã được Chờ phê duyệt trong 24h và bạn không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Bitxmen, hãy tạo một vé hỗ trợ và đặt loại vé là 'Vấn đề Rút tiền'.