FAQs

Liên kết xác nhận thu hồi của tôi không thành công

Ngày đăng: 15/08/2017, 13:24
An toàn là bỏ qua thông báo lỗi "Oops", sự rút lui của bạn sẽ được xử lý bất kể.
 
Nếu bạn muốn chắc chắn hãy kiểm tra lịch sử rút tiền tại:
 
https://bitxmen.com/depositHistory
 
Việc rút tiền gần đây của bạn sẽ được chờ xử lý trong vài phút nếu có lỗi xảy ra hoặc quá trình chờ xử lý kéo dài quá lâu hãy tạo một vé hỗ trợ, đặt loại vé là 'Rút tiền' và nhân viên hỗ trợ sẽ hỗ trợ bạn .