FAQs

Tại sao tôi không nhận được email xác nhận Rút tiền?

Ngày đăng: 15/08/2017, 13:24
Đôi khi, các nhà cung cấp dịch vụ email sẽ chặn các địa chỉ IP không nhận dạng được để ngăn chặn thư rác. Nếu điều này xảy ra, Bitxmen nhận được thông báo rằng nhà cung cấp dịch vụ email của bạn đã không chấp nhận email và chúng tôi sẽ gửi yêu cầu cho địa chỉ IP của chúng tôi được phép.
 
Mặc dù chúng tôi hành động nhanh chóng để gửi yêu cầu, vấn đề này phụ thuộc vào thời gian phản hồi của nhà cung cấp dịch vụ email của bạn. Nếu bạn không nhận được email xác nhận Rút tiền trong 48 giờ, hãy mở một vé hỗ trợ tại Hỗ trợ Bitxmen.