Quỹ tiền của bạn

12/07/2017 , 08:37

Bất kỳ khoản tiền mà bạn nạp vào chỉ được sử dụng để tạo điều kiện giao dịch thông qua tài khoản của bạn. Không giống như các ngân hàng, chúng tôi không hoạt động trên các khoản dự phòng phân đoạn.