Giám sát

12/07/2017 , 08:37

Các chương trình giao dịch của chúng tôi là giám sát hoạt động giao dịch 24/7/365. Công việc của họ là báo cáo và chặn mọi hoạt động đáng ngờ trước khi có vấn đề.