BẢNG BIỂU PHÍ

Phí mua/bán : 0.25/0.25%
Phí xử lý tiếp theo
Số lượng giao dịch trong 30 ngày 0 VNĐ
Bạn cần 2,000,000,000 VNĐ Để đạt được 0.24/0.24%
Phí mua Phí bán Lượng giao dịch (trung bình 30 ngày)
0.25 0.25 < 2,000,000,000 VNĐ
0.24 0.24 >= 2,000,000,000 VNĐ
0.23 0.23 >= 4,000,000,000 VNĐ
0.22 0.22 >= 6,000,000,000 VNĐ
0.21 0.21 >= 10,000,000,000 VNĐ
0.20 0.20 >= 15,000,000,000 VNĐ
0.19 0.19 >= 20,000,000,000 VNĐ
0.18 0.18 >= 30,000,000,000 VNĐ
0.17 0.17 >= 40,000,000,000 VNĐ
0.16 0.16 >= 50,000,000,000 VNĐ

Trong vòng 24 giờ, chúng tôi sẽ tính toán lượng giao dịch trong 30 ngày cho tài khoản này hoặc sẽ linh hoạt phần phí theo thời gian.