Bảo mật

12/07/2017 , 08:36

Phần lớn các khoản tiền gửi của khách hàng được lưu trữ ngoại tuyến trong hệ thống được bảo vệ an toàn. Chúng tôi chỉ giữ đủ số liệu trên mạng để tạo thuận lợi cho giao dịch tích cực, giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ và rủi ro.